فنون طلایی جامع تست زنی کنکور

فنون طلایی جامع تست زنی کنکور

فنون تست زنی ،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان وبه خصوص کنـکوراست.تسلـط برتست زنی درموفـقیت کنـکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد.بحث درباره ی مجموعه مهارت هایی که منجر به افـزایش توانایی عملکردتست زنی میشود،بخش چندبعدی خو اهدبود.

علیرغم گستردگی موضوع،سعـی میکنیم به مـواردی بپردازیم که ضروری ترهستند.قسـمتی ازتـوصیـه های این فصـل عمومی است وبـرای کلیه ی دانش آموزان دبیرستانی وکنکوری در نظرگرفته شده است.قسمتی ازتوصیه ها هم خاصّ دروس به صورت جـداگـانه و تـفکیکی اسـت،این مـطالب بیشـتربـه درد کنکوریها میخورد.(فنون طلایی جامع تست زنی کنکور)

 

طراحی وطراحان تستها

باوجودآن که بعضی ازافرادومـؤسسات ادعادارندکه روشهایی را ابـداع کردهاندتاکنـکوریهاحتی بدون حل مسـاله یاتوجه به صورت مساله وبراساس قوانین

احتمالات بتوانندتستهارادرست علامت بزنند،عملاچنین چیزی امکانپذیرنبوده وادعاهایی ازاین قبیل نوعی فرصت طلبی محسوب میشوند.طراحی سـؤالات

تست ازیک سری اصول کلی ومشخص تبعیت میکندکه معمولاطراحان تستهاباآنهاآشـناهستند.البته این بدان معنی نیست که همه اصول طراحی تست

درسؤالات کنکوررعایت میشودوهمان گونه که هرساله بعدازاتمام کنکورعنوان میگردد.

اشکالاتی توسط اهل فن به سؤالات واردمیآید.ازجمله اصولی که درطراحی سؤالات کنکوررعایت میشوددرنظرگرفتن سؤالات آسان،متوسط ومشکل درهردرس

است درمقـابل،یکی ازاشـکالات واردبه طراحی تستهانوع چینش سؤالات است.اصـولابایددرهـردرس سـؤالات ازآسان به مشکل تنظیم شوند،اما ظاهـرا

درسؤالات کنکورچنین نظمی وجودنداردومثـلاگاهی بعدازسـؤالات سخت دیفرانسیل بلافاصله سؤالات سخت گسسته آغازمیشودویامانندکنکورسال81که

سؤالات ادبیات باچندسؤال سخت پی درپی شروع شده بود.

 

کلید

درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسـخگویی به سـؤالات دنبال روشهای غیر
عادی نباشید.

 

آمادگی برای هرنوع احتمال

علیرغم نکتهی قبلی،تصورنکنیدکه همه چیزبایدبروفق مرادپیش رود.متاسـفانه بسیاردیده شده دانشآموزانی که با آمادگی خوب درسی در جلسه ی

کنکورحاضرشدهاندبه محض مواجهه باچندسؤال سخت پی درپی،سررشتهی کارراگم کرده وحتی بقیه راهم نتوانستهاندخوب جواب بدهند.این آمادگی ذهنی

رادرخودایجـادکنیدکه ممکن است باهراحتمالی روبه روشوید.امکان دارددرشرایطی که خوب پیش میرویدبه ناگاه به یک،دو،سه ویاچندسؤال سخت

برخوردکنید،امکان داردسؤالات یک درس باتستهای مشکل شـروع شود،وهرنوع امـکان دیگری نیز وجود دارد.درهرحال،شماآمادگی لازم

رادرخودایجادکنیدتادستپاچه نشوید.

 

کلید

خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.

 

تستهای یک ستاره ودوستاره

بیشترمدرسین کنکورتوصیه میکنندوقتی باسؤالات یک درس روبه رومیشویدبدین شیوه عمل کنید:

1-یک به یک سؤالات رابخـوانید.

2-به طورمتـوسط خواندن متن هرسـؤال حدود20 -15 ثانیه طول میکشد.

3-اگرجواب سـؤال وگزینهی درست را میدانیدبلافاصله درپرسشنامه(ونه پاسخنامه)علامت بزنیدوسرسؤال بعدی بروید.

4-به سؤالاتی میرسیدکه جواب آنهارانمیدانید.دراینجادوحالت پیش میآید.جواب رانمیدانیدولی میدانیدکه میتوانیدبه نتیجه برسید.درکنارسؤال یک ستاره بزنید.

5-درموردبعضی ازسؤالات هم جواب رااصلا نمیدانیدوحدس میزنیدکه ارزش وقـتگذاری ندارد.درکنار این نوع سـؤالات دوستاره بزنید.به همیـن ترتیب تاپایان سـؤالات آن درس پیش بروید.

6-معمولا درمرحله اول تعدادی ازتستهارابا اطمینان درست علامت زدهایدکه البته درمورددرسهای متفاوت فرق دارد.

7-حال،مرحله دوم را به سؤالات تک ستارهای اختصاص دهید.دراین مرحله هم تعدادی ازسؤالات راپاسخ خواهیدداد.

8-درمرحله سوم به سؤالات دوستارهای بپردازید.

فنون تست زنی دردروس تخصصی امکان زیادی وجودداردکه وقتی برای سـؤالات دوستارهای باقی نماند.بعداز اتمام این سه مرحله جوابهای صحیح رایک به
یک وبادقت به پاسخنامه منتقل کنید.

 

کلید

سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید.

 

جرات گذشتن ازتست

درموردسؤالات دوستارهای صحبت کردیم وگفتیم که دردروس تخصصی حتی این امکان وجودداردکه فرصتی برای پاسخ به آنهاباقی نماند. برای تعـدادزیادی

ازدانشآموزان پذیرفتن این نکته که بایدازخیربعضی ازسـؤالات بگذرند،سخت است.دانشآموزان بایدعادت کنندکه ازروی بعضی تستهابگذرندواین خودنه

تنهانشانهی ضعف نیست بلکه بیانگرمهارت دانش بالای فرداست.دانشآموزان بسیارمحدودی وجوددارندکه هم توانایی وهم فرصت آن راداشته باشندکه

بتوانندبه همهی سؤالات پاسخ دهند.

 

کلید

بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تستهابگذرید.

 

قدرت ریسک

این سـؤال هم برای دانشآموزان پیش میآیدکه اگردرموردگزینههاشـک کردند(باتوجه به نمرات منفی تستها)آیاعلامت بزنند؟در مورد هرچهارگزینه مشکل

داریدتوصیه میشودازخیرآن سـؤال بگذرید.اگربین سه گزینه شک داشتیدبازهم توصیه قبلی را به کارببندید.امازمانی که میدانیدحداقل دوگزینه غلط است

حتمایکی ازگزینههاراعلامت بزنید.

 

کلید

درتستهایی که درموردگزینهی صحیح شک داریدتنهـازمانی ریسک کنیدکه اطمـینان داشتهباشیدحـداقل دوگـزینه غلط
است.

 

خواندن کل اجزاء تست

این نکتهای است که همه درموردآن اتفـاق نظردارند،بایدتمام اجزاءوتـست رابادقـت بخوانید.صورت مساله را باحوصله وتمرکزمطالعه کنید.به همین ترتیب به ت

ک گزینـه هاتوجه کنید.یادتان باشداگرعجـله کنیدشایدزمان راذخیره نماییدولی به طورحتم،احتمال اشـتباه بسیارزیاد خواهدبود.اگربپذیریدکه بایدازبعضی

تستهابگذریداین به دقت شماهم خواهدافزود.

 

کلید

قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.

 

 

پیش بینی قبل ازجواب

اگرحوصـلهاش راداریدوعجله نمیکنیدسعی نماییدوقتی صورت مسـاله راخواندیدقبل ازنگاه کردن به گزینـهها،جواب راحـدس بزنید.این کار سرعت عمل

شمارادرپاسخگویی به تستهاافزایش خواهدداد.حتی درصورتی که حدس شمادرست ازآب درآمدوپاسخ شمابین گزینه ها وجود داشت بازهم

حتماسایرگزینههارابخوانید.

 

کلید

سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.

 

فریب نخورید

به محض خواندن صورت مساله،سراغ راحتترین وسادهترین گزینه نروید.متوجه گزینههای انحرافی باشید.به قول کنکوریها،اگرشمامفهومی خوانده

باشیداحتمال انحراف شماکاهش خواهدیافت.بااین همه بازهم ممکن است به خاطرعدم تمرکز،عجله واشتباه گرفتن سرنخها میباشد فریب بخوریدو ناخودآگاه

به محض دیدن کوچکترین سرنخی ازپاسخ، آن راعلامت بزنید.پس بسیاربسیارمهـم است که ازیک طرف تمـرکزو دقت راتمرین کنیدوازطرف دیگرباروشهای

کنترل اضطراب آشناباشید تابتوانیدحالت تعادلی خودراحفظ نمایید.

فنون طلایی جامع تست زنی کنکورور

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://neveshtani.com/?p=6405
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترلینکدین
ناهید شیخی
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد فنون طلایی جامع تست زنی کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.