دانلود رایگان جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

دانلود رایگان جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

کاربرد آمار در مدیریت

از واژه آمار سه معنی متفاوت استنباط میشود. در وهله اول از کلمه آمار اطالعات آماری متبادر به ذهن است.  در این جمله واژه آمار و اطالعات و ارقام مترادف است.(دانلود جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت)

مفهوم دیگر آمار تئوری آمار میباشد، که در آن اصول و قواعد ریاضی پایه محاسبات و فرمولهای آماری مطرح است.

مفهوم آخری : واژه آمار روشهایی است که در جمعآوری و طبقهبندی و تجزیهوتحلیل و تعبیر تفسیر حقایق و دادههای آماری مورداستفاده واقع میشود.

 

 

 

هرگونه تصمیمگیری در مدیریت باید از طریق جمعآوری و مطالعه و تجزیهوتحلیل و تفسیر اطالعات و حقایق )دادههای آماری( صورت پذیرد. البته این امر

مستلزم استفاده از روشهای آماری است. درصورتیکه عمل جمعآوری و تجزیه و طبقهبندی و تفسیر دادهها جهت توضیح و توجیه مسائل موضوع بررسی

باشد، از روشهای آمار توصیفی استفاده به عمل میآید.

 

ولی هرگاه هدف تحقیق توجیه مشخصات جامعه بهوسیله بررسی افراد نمونه باشد و یا آنکه هدف از بررسی اطالعات تاریخی پیشگویی نسبت به حوادث

آتی منظور نظر باشد، باید روشهای آمار استنباطی را بکار برد.

 

امروزه مطالعه روشهای آمار برای اشخاصی که در فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی کار میکنند اجتنابناپذیر است و استفاده از وسایلی که اطالعات

متنوع و بیشمار مربوط به جنبههای مختلف عملیات تولید و توزیع را در دسترس قرار میدهد، برای اخذ تصمیمات مناسب و توفیق در رقابت بازرگانی، ضرورت

پیدا کرده است. تا چندی قبل نقش آمار در مدیریت، جمعآوری اطالعات مربوط به عملیات گذشته بود. باوجودآنکه اطالعات مربوط به عملیات گذشته راهنمای حل

مسائل موجود است، بااینوجود در حال حاضر از جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات آماری در طرحریزیهای اقتصادی و اجتماعی استفاده میشود و بهوسیله آن

عملیات مقرونبهصرفه را که در آینده باید انجام پذیرد پیریزی میکنند.

 

 

بدین ترتیب پایه مدیریت صحیح را اطالعات و حقایق آماری تشکیل میدهد. اطالعات و حقایق آماری بهصورت جدا از هم در هر مورد خاص قابل تجزیهوتحلیل و سنجش و مقایسه است و در فعالیتهای اداری، چون تعیین

هدفها و ارزیابی عملیات و اندازهگیری پیشرفت کارها و تعیین نقایص و مشکالت، بکار میرود.

 

دلیل دیگر استفاده از آمار در مدیریت، توسعه و گسترش حجم عملیات در سازمانهای جدید است که موجب افزایش و عدم تمرکز و پراکندگی تشکیالت شده

و نظارت و کنترل را برای مدیران امری دشوار ساخته است. محدودیت منابع و تنوع مواد خام و پیچیدگی روشهای تولید و ایجاد محصوالت فراوان و اشکاالت

توزیع و لزوم استفاده از وسایل جدید و تسهیالت نوین در مؤسسات فروش، مسائل و مشکالت فراوانی برای ادارهکنندگان سازمانهای دولتی بازرگانی و

صنعتی به وجود آورده است.

 

در شرایط موجود حتی برای مدیران مجرب و متخصص نیز امکان ندارد بدون مطالعه و بررسی حقایق و اطالعات مربوط، جزئیات امور مؤسسات خود را مورد

نظارت و کنترل قرار دهند و سیاست و خطمشیهای مناسبی جهت توسعه عملیات اتخاذ نمایند

 

دانلود رایگان جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://neveshtani.com/?p=6347

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترلینکدین
ناهید شیخی
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد دانلود رایگان جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.